Per guardar els seus documents i pertinences en un lloc segur, Ferrimax posa a la seva disposició Caixes de Seguretat atèrmiques, homologades segons Norma EN 15.659-30 min Paper LFP.
  • Caixes Atèrmiques ASM
  • Caixes Atèrmiques AGM

Caixes Atèrmiques

Mecàniques i/o Electròniques

Característiques de Fabricació

Cos i porta

Construïdes amb doble cos: paret externa amb xapa d’acer de 5mm d’espessor, i paret interna amb xapa d’acer de 2mm d’espessor.
Material atèrmic de fibra ceràmica entre les parets.
Soldadura perimetral robotitzada en continu del frontal al cos.

Mecanismes de tancament

Pestells horitzontals i verticals de 22mm de diàmetre, accionats mitjançant volant.
Material atèrmic de fibra ceràmica en pestilleria. 
Protecció anti-trepant.

Opcions Sistemes de tancament

Sèrie AGM: Pany de clau presonera de doble pala (EN 1300)
Sèrie ASM: Pany de combinació electrònica

  • Codi d’usuari compost de 4 a 10 xifres
  • Teclat alfanumèric de membrana amb 4 leds de visualització de missatges
  • Senyals acústiques i visuals per confirmar codis, avisar de possibles errors o piles esgotades
  • Bloqueig del sistema de tancament al introduir tres codis erronis seguits
  • Alimentació interna amb piles alcalines
  • Permet conservar la memòria en cas d’esgotar-se les piles, en aquest cas s’utilitzarà el contacte exterior del teclat

Equipament intern

1 Safata interior inclosa

Acabats

Color blau (pintura epoxy)

Model Dimensions Exteriors (mm) Dimensions Interiors (mm) Pes   (Kg) Volum (Litres)
  Alçada Amplada Fons Alçada Amplada Fons    
AGM-0/ASM-0 280 400 355 170 305 245 34 13
AGM-1/ASM-1 350 490 430 240 380 310 51,5 30
AGM-2/ASM-2 490 430 430 380 330 310 63,5 40