• Cámara acorazada
  • panels F.R.N. (Ferrimax Reforços Normalitzats)

Càmeres Cuirassades

Les càmeres cuirassades són proteccions de seguretat per a qualsevol instal·lació que requereix un alt nivell de seguretat. No són només solucions exclusives d'institucions financeres, departaments governamentals, enginyeries, indústries o datacenters.
Resistència al robatori

Els panells F.R.N. són el mètode de construcció de càmeres cuirassades més innovador i versàtil. Està basat en els sistemes de construcció industrialitzada i és l’únic capaç de garantir un nivell de seguretat determinat. Consisteix en la fabricació de panels de xapa d’acer omplerts amb armadures i composites. Estan dissenyats amb unions encadellades que permeten un muntatge fàcil. Aquests panels conformen indistintament les parets, el sostre o el terra de la càmera. A mida que s’uneixen entre sí, els panels són fixats mitjançant soldadura elèctrica, resultant un conjunt monolític.

Els panells F.R.N. han estat desenvolupats per complir la norma d’assaig per caixes fortes EN 1143-1, obtenint els nivells de seguretat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XI.

La nostra producció està certificada per Applus garantint amb això que el producte subministrat té unes característiques constructives idèntiques a les assajades.

Els panells F.R.N. (Ferrimax Reforços Normalitzats) es poden instal·lar com:

  • Elements de reforç a les càmeres cuirassades existents que no tinguin el nivell de seguretat exigit per la legislació.

  • Noves càmeres cuirassades on, per dificultat, sigui impossible la seva construcció amb els medis tradicionals.

Colors estàndar

Grey FX

Opcions

Lector biomètric
Passacables
Pre-equipamient sistema per conexió alarma
Porta amb obertura esquerra
Reixes de ventilació

Modelos

Nivell RU* Model Espessor panell (mm) Pes (Kg/m2)
II 80 FRN 45 HB 45 155
III 120 FRN 60 HBX 60 205
IV 180 FRN 40 4XSA 40 145
FRN 60 4XSA 60 215
FRN 80 HB 80 220
V 270 FRN 40 BX3 40 166
FRN 80 HBX 80 225
VI 400 FRN 80 HBXSS 80 250
VII 600 FRN 80 BX3SS 80 255
FRN 100 4XSA 100 370
VIII 825 FRN 100 4XSA 100 375
IX 1050 FRN 150 4XS 150 533
X 1350 FRN 180 BX1 180 620